Tentoonstelling 2 november t/m 4 november 2018

De tentoonstelling 2018 wordt gehouden in de Rijver aan de

Nienhuis Ruyskade 26 te Muidenberg.

Openingstijden:

Vrijdag   2 november van 20.00 uur tot 22.00 uur

Zaterdag 3 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Zondag   4 november van 10.00 uur tot 16.00 uur

Toegang is gratis

Vrije vogelverkoop met een grote diversiteit aan vogels

Tijdens de TT is er een Tombola en kunnen er loten gekocht worden voor de grote loterij, de trekking is op zondag om 15.00 uur.

U bent van harte welkom!

Ledenbijeenkomst woensdag 21 september 2016

Beste vogelvriend,

Het bestuur van uw vogelvereniging hoopt dat u allen van een goede vakantie heeft genoten en dat de broedresultaten van dit voorjaar een mooie tentoonstelling in november gaat opleveren.

We nodigen u uit voor de komende ledenavond die zal worden gehouden in Multi Functioneel Centrum De Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26 te Muiderberg op

 Woensdag 21 september 2016

Op deze avond gaan we een aantal filmpjes en fragmenten bekijken over vogels. Voor de koffie en een hapje wordt gezorgd. Met uw aller aanwezigheid belooft het een gezellige avond te worden.

We bieden op deze avond ook beperkt gelegenheid om uw overtollige vogels te koop aan te bieden. Dat dient u wel vooraf aan te melden bij de secretaris.

Daarnaast graag uw aandacht voor het volgende:

Op de ledenavond van 1 juni is een mooie aflevering van Birdflight vertoond. De prachtige serie vogelfilms, nu Nederlands ingesproken, blijft boeiend.Tevens hebben we nog weer gesproken over de kansen van de vereniging als er geen nieuwe bestuursleden komen. . . . . . . . . Tijdens de jaarvergadering in januari gaan we daarover mogelijk beslissende afspraken maken.

Over de ringenbestellingen: Het formulier staat in het maart nummer van Onze Vogels, maar u kunt het ook downloaden van de site van de NBvV. www.nbvv.nl . Voor de tweede bestelronde van 2017 heeft Arie Sijmons op 20 september uw formulier en de betaling nodig. Mochten er vragen zijn dan kan men bellen mobiel 06 23273503 of 036 5468908.

Het rekeningnummer voor de ringenbestelling is NL50 ABNA 0492984506 t.n.v. A. Sijmons.

De tentoonstelling wordt gehouden op 4, 5 en 6 november 2016. Dat is in week 44. Net als vorig jaar zullen onze zusterverenigingen Almere en Huizen worden uitgenodigd om in te zenden. Als u kunt of wilt helpen bij de voorbereidingen, zeg het ons dan s.v.p. nu al.

Voor de verloting en de tombola kunnen we nog de nodige prijzen gebruiken. Heeft u nieuwe of bijna nieuwe spulletjes, die u niet zelf gebruikt . . . . . . ze zijn welkom.

Wij hopen u te zien op woensdag 21 september a.s. Een introducé is van harte welkom.

De koffie staat klaar vanaf 20.00 uur.

Met sportieve groeten namens het bestuur,

Leo Ruiter,

secretaris

Ledenbijeenkomst woensdag 9 maart 2016

 

Beste vogelvriend,

Wij nodigen u uit voor de komende ledenavond.

Deze zal worden gehouden in de Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26 te Muiderberg op

                                woensdag 9 maart 2016.

Op deze avond zal de heer Paul Berends uit Loenen op de Veluwe een tafelkeuring en tegelijkertijd een lezing verzorgen over kanaries. Er zijn levende vogels aanwezig en er zal niet alleen over de kenmerken van kanaries worden verteld, maar ook uitgebreid nader worden ingegaan op voeding, ziektes en kweek van volièrevogels in het algemeen en natuurlijk de tentoonstelling. De heer Berends is keurmeester bij de NBvV.

Eventuele vragen kunt u vooraf per mail stellen. Het belooft een boeiende avond te worden.

We willen om 20.15 uur beginnen.

Vogel 2016 succesvol voor De Kwartel

Ons lid Jeroen de Boer is met 90 punten kampioen geworden met zijn Münchener melanine intensief op vogel 2016. Zijn Llarget Español donkerbont intensief heeft met 91 punten het zilver behaald.

Onze hartelijke felicitatie voor dit behaalde resultaat !!

Ledenbijeenkomsten 2016

De volgende ledenbijeenkomsten zijn gepland:

woensdag 9 maart 2016 met een spreker over tropische vogels

Daarna zijn er avonden op:

woensdag 20 april 2016

woensdag 25 mei

De tentoonstelling is op 04 – 05 en 06 november 2016

Jaarvergadering woensdag 27 januari 2016

Beste vogelvriend,

Het bestuur wenst u nogmaals in alle opzichten een sportief en gezond nieuwjaar.Wij nodigen u met deze nieuwsbrief uit voor de komende ledenavond. Dan houden we onze Jaarvergadering   op    woensdag 27 januari 2016 in De Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26 te Muiderberg.  De vergadering begint om 20.15 uur.

De agenda voor deze avond.

. Opening

. Ontvangen post en e-mail

. Verslag secretaris /  Verslag penningmeester

. Verslag van de kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie

. Verkiezing bestuursleden

. Vorige en volgende TT /  Activiteiten 2016 (lezingen / uitje / tafelkeuring / TT)

. Rondvraag en sluiting

Als er tijd over is, gaan we op grootscherm kijken naar een Nederlands gesproken aflevering van de prachtige serie Earth Flight.

Ledenavond 4 maart 2015

Wij nodigen u uit voor de komende ledenavond.

Deze zal worden gehouden in de Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26 te Muiderberg op

woensdag 4 maart 2015.

Op deze avond zal de heer Hans Wagenaar rupicola1@online.nl  uit Ermelo een lezing houden. De lezing met beeldmateriaal zal gaan over Australische, Aziatische en Afrikaanse prachtvinken. De heer Wagenaar is specialist in deze vogelsoorten. Eventuele vragen kunt u vooraf per mail stellen. Het belooft een boeiende avond te worden.

We willen om 20.15 uur beginnen.

Verslag jaarvergadering 28 januari 2015

Op de jaarvergadering van 28 januari waren 14 leden aanwezig. Na de opening door Ben Sijmons volgde een geanimeerde vergadering. De bestuursleden Nico Vendelbos en Leo Ruiter waren aftredend. Leo is herkozen, maar Nico was niet meer herkiesbaar, waardoor het bestuur nu nog uit vijf personen bestaat. Nico bedankt voor je inzet.

We zijn nu wel ernstig op zoek naar een nieuwe ringencommissaris. Als een van u deze klus op zich wil nemen, zouden wij dat zeer waarderen. De ringencommissaris kan de tijd daaraan vrij indelen, omdat het grotendeels digitaal gebeurt. Nico zal zorgen voor een goede overdracht.  IETS VOOR U?

De kascommissie bestaande uit Ernst Dikken en Greet de Borst heeft de boekhouding gecontroleerd. De tentoonstelling had een positief saldo en de stukken waren in orde. Na het financiële verslag en de toelichting aan de vergadering is aan de penningmeester décharge verleend. De factuur voor de verhoogde contributie 2015 is aan alle leden verstuurd.

Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit mw. Greet de Borst en Ron van Koningsveld.

Tijdens de vergadering is besloten om dit jaar geen uitje te organiseren. Begin juni organiseren we daarom een extra lezing. Bovendien wordt er op 23 september een tafelkeuring gehouden. Eindelijk een keer zult u zeggen, maar hou er svp rekening mee dat het alleen een succes wordt als u allen met vogels komt. Schrijf het in uw agenda. 23 september tafelkeuring !!

De gewonnen prijzen en oorkondes van onze 52e tentoonstelling zijn al tijdens de TT uitgereikt. Eén prijs nog niet, namelijk die voor de beste 5 vogels van VV de Kwartel. Die prijs is voor mw. Greet de Borst met 354 punten. Aan de aanwezigen is nog een jubileumpen uitgereikt.

Uit de vergadering kwam het voorstel om na te denken of de TT-kooien die de vereniging in bezit heeft, kunnen worden overgedragen aan de leden, zodat iedereen daarna zijn eigen kooien heeft. Dat is bij veel andere verenigingen al het geval. Het bestuur zal een voorstel uitwerken.

We hebben per 1 januari 2015: 38 bondsleden, 1 jeugdleden, 5 sub-leden en 21 donateurs